1. Rheolau’r Clwb Cefnogwyr ar ôl eu diwygio yng NgCB 2013

  1. Enw'r Clwb Cefnogwyr fydd Arsenal Gogledd Cymru North Wales.
  2. Bwriad Clwb Cefnogwyr Arsenal Gogledd Cymru North Wales yw i geisio dod â dilynnwyr Clwb Pêl-droed Arsenal o ardal Gogledd Cymru at eu gilydd i roi’r cyfle iddynt fwynhau profiadau yn ymwneud ag Arsenal. Bydd hefyd yn gyfrifol am ledaenu enw da Clwb Pêl-droed Arsenal yng Ngogledd Cymru.
  3. Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Clwb Cefnogwyr yn cael ei gynnal rhwng diwedd y tymor pêl-dored a diwedd mis Gorffennaf bob blwyddyn.
  4. Bydd pob Aelod, a Chlwb Pêl-droed Arsenal, yn derbyn gwahoddiad i fynychu’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol o leiaf 21 diwrnod cyn y cyfarfod. Bydd angen o leiaf  20 neu dreian, pa un bynnag yw’r nifer isaf, o aelodau’r clwb i fod yn bresennol i ffurfio cworwm
  5. Etholir Cadeirydd, Ysgrifennydd Cyffredinol, Ysgrifennydd Aelodaeth a Thrysorydd yn flynyddol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ynghyd â 10 Aelod arall i fod ar y Grŵp Llywio.
  1. Bydd cofnodion o’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ynghyd â’r adroddiad ariannol yn cael eu danfon i Glwb Pêl-droed Arsenal o fewn 6 wythnos i gynnal y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.
  2. Bydd y Grŵp Llywio yn gyfrifol am redeg y Clwb Cefnogwyr ac yn cyfarfod yn ystod y flwyddyn fel y bo angen. Bydd hefyd yn penodi swyddogion o’u mysg ar gyfer y swyddi canlynol:-

  Is-gadeirydd
  Swyddog Tocynnau gemau cartref
  Swyddog Tocynnau gemau oddi cartref
  Swyddog Safle’r Ŵe
  Swyddog Deunyddiau Arsenal

  1. Rhaid gwneud cais am docynnau ar gyfer unrhyw gêm i’r swyddog perthnasol o leiaf 9 wythnos cyn dyddiad y gêm. Er mwyn cael gwell cyfle o gael tocyn ar gyfer gemau yn yr Emirates, dylid ei archebu o leiaf 9 wythnos cyn dyddiad y gêm.
  2. Rhaid i bob cais am docyn gael ei wneud yn enw Aelod o’r Clwb Cefnogwyr.
  3. Rhaid cynnwys y tâl llawn gydag unrhyw gais am docynnau, neu os nad yw pris y tocyn yn hysbys, blaen-dal o £30 ar gyfer tocyn oedolyn a £10 ar gyfer pensiynnwyr a phlant.
  4. Mi fydd y tocynnau cyntaf yn cael eu cynnig i berchnogion deiliad yr aelodaeth o Arsenal a alluogodd y swyddog i brynu y tocyn ar ran y Clwb Cefnogwyr, ac yna i Aelodau heb aelodaeth swyddogol o Glwb Pêl-droed Arsenal. Bydd y tocynnau yn cael eu gwerthu i aelodau sydd â’r nifer uchaf o gredydau (gweler rheol 25). Er hynny bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i Aelodau sydd yn gwneud cais am y tro cyntaf yn ystod y tymor cyfredol i gêm gategori B, ac eithrio y 4 gêm olaf yn y Gynghrair ac unrhyw gêm mewn rownd gyn-derfynol neu derfynol o unrhyw gystadleuaeth gwpan.
  5. Rhaid i bob aelod o dan 16 oed sydd â thocyn fod â rhiant/gwarchodwr sydd hefyd gyda thocyn i fynd i’r gêm.
  6. Os bydd aelod yn methu mynychu gêm am unrhyw reswm, rhaid i'r tocyn gael ei gynnig i aelod arall o’r Clwb Cefnogwyr. Os na fydd y Clwb Cefnogwyr yn gallu ail-werthu’r tocyn ni fydd yr Aelod a wnaeth y cais gwreiddiol am y tocyn yn derbyn ad-daliad.
  7. Bydd £5.00 yn cael ei ychwanegu at bris y tocyn i unrhyw berson sydd yn cael tocyn i gêm ac ddim yn Aelod o’r Clwb Cefnogwyr oni bai eu bod yn prynu tocyn sydd dros ben. Bydd rhaid i’r person hwnnw gael tocyn aelodaeth dros dro rhag ofn i stiward ofyn am gael gweld prawf o’i gysylltiad â’r Clwb Cefnogwyr.
  8. Ni chaniateir ysmygu ar unrhyw daith bws a drefnir gan y Clwb.
  9. Ni chaniateir yfed alcohol ar unrhyw daith bws a drefnir gan y Clwb.
  10. Bydd gan y Grŵp Llywio yr hawl i ddileu Aelodaeth unrhyw Aelod sydd yn torri’r rheolau yma neu yn ymddwyn mewn modd amhriodol pan ar deithiau’r Clwb Cefnogwyr, neu os yn defnyddio tocyn a brynwyd trwy’r Clwb Cefnogwyr (gweler rheol 26).
  11. Gellir galw am Gyfarfod Cyffredinol Arbennig a gaiff ei gynnal o dan yr un amodau â Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol, yn dilyn derbyn cais ysgrifenedig gan o leiaf 8 Aelod o’r Clwb neu ar unrhyw adeg y bydd y Grŵp Llywio yn penderfyny ei fod yn angenrheidiol.
  12. Os bydd y Grŵp Llywio angen gwneud newidiadau i reolau’r Clwb Cefnogwyr,  bydd rhaid eu cofnodi mewn cofnodion o gyfarfod o’r Grŵp Llywio a fydd wedi cyfarfod o leiaf 21 diwrnod cyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.
  13. Os bydd Aelod am gynnig newidiadau i reolau’r Clwb, bydd rhaid gwneud hynny yn ysgrifenedig i’r Ysgrifennydd Cyffredinol o leiaf 21 diwrnod cyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.
  14. Bydd gostyngiad mewn tâl aelodaeth o £5 i’r Aelodau hynny sydd hefyd yn Aelodau Aur, Arian neu yn Gwnar Iau gyda Chlwb Pêl-droed Arsenal.
  15. Os bydd y Clwb Cefnogwyr yn trefnu bws i gêm, bydd rhaid i bawb sydd wedi prynu tocyn ac sydd ddim yn teithio ar y bws dalu cyfraniad o £5 tuag at gostau’r bws.
  16. Bydd hawl gan Aelodau o’r Clwb Cefnogwyr i ddod â gwesteion sydd ddim yn cefnogi Arsenal gyda nhw i wylio gemau Arsenal, oni bai eu bod yn cefnogi’r gwrthwynebwyr ar y diwrnod, neu y buasai o fantais i’r tîm y maent yn ei gefnogi petai Arsenal yn colli i’r gwrthwynebwyr ar y diwrnod hwnnw.
  17. Pan yn archebu tocyn ar gyfer unrhyw un o 4 gêm olaf Arsenal yn y gynghrair mewn unrhyw un tymor, bydd rhaid tâlu’n llawn am y tocyn wrth ei archebu gyda’r Swyddogion Tocynnau.
  18. Bydd y Clwb Cefnogwyr yn defnyddio nifer y gemau a fynychwyd yn ystod y tymor diwethaf a’r tymor presennol gan aelodau i sefydlu eu cyfanswm credyd.
  19. Bydd gan Aelod yr hawl i apelio yn erbyn unrhyw benderfyniad disgyblaeth y bydd y Grwp Llywio wedi ei wneud. Bydd rhaid cyflwyno apêl i’r Ysgrifennydd Cyffredinol o fewn 14 diwrnod i ddyddiad y llythyr a fydd yn ei hysbysu o benderfyniad y Grwp Llywio.
  20. Bydd 5 Aelod yn cael eu dewis yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol i fod ar gael ar gyfer eistedd ar Banel Apêl. Ni chaiff Aelod o’r Grwp Llywio eistedd ar Banel Apêl. Dewisir 3 allan o’r 5 Aelod i eistedd ar unrhyw Banel Apêl. Bydd yr Ysgrifennydd Cyffredinol hefyd yn bresennol i gofnodi yn unig, ac ni chaiff bleidlais na dylanwadu ar benderfyniad y Panel mewn unrhyw ffordd.
  21. Ni fydd y Clwb Cefnogwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gostau teithio y bydd aelod wedi gorfod eu talu, os yw’r aelod hynny wedi bod yn aflwyddianus am ba bynnag reswm, wrth geisio prynu tocyn ar gyfer unrhyw gêm trwy’r Clwb Cefnogwyr.
English Version

Rheolau'r Clwb